Missie

Stichting Vizier is een regionale adviesorganisatie op gebied van discriminatie en diversiteit in Oost-Nederland. Vizier heeft meerdere meldpunten in haar beheer, om zo discriminatie en intimidatie in de samenleving zichtbaar te kunnen maken, en er over te kunnen rapporteren. Vanuit de wettelijke taak die Vizier heeft op basis van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen, is Vizier er op de eerste plaats voor inwoners met discriminatie-ervaringen. Zij kunnen bij ons advies en ondersteuning krijgen als zij discriminatie hebben ervaren of andere vormen van uitsluiting melden. Vizier biedt zorgvuldige begeleiding en deskundige klachtbehandeling voor de inwoners die te maken krijgen met discriminatie op welke grond en in welke vorm dan ook. Hierin stemmen wij af met maatschappelijke organisaties, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Ook werken wij structureel samen met de Politie en het Openbaar Ministerie in het Regionaal Discriminatie Overleg (RDO). Daarnaast registreert Vizier de gemelde discriminatie-ervaringen en rapporteert daarover in lokale en regionale rapportages.

Visie

Vizier wil werken aan een samenleving waarin verschillen mogen bestaan. Er worden kleine stappen gezet naar een rechtvaardige wereld, waarin we in gelijke gevallen gelijk behandeld worden, en zo de kansen voor iedereen gelijker worden. Vizier wil mensen bewustmaken van de impact die discriminatie kan hebben. En mensen een spiegel voorhouden.

Voorkomen en bestrijden van Discriminatie is de basis

Vizier is binnen de WGA een antidiscriminatievoorziening voor jouw gemeente. De dienstverlening van Vizier bestaat in de basis uit de WGA-activiteiten die wettelijk bepaald zijn voor een anti-discriminatievoorziening als Vizier. Wij hebben dit overzichtelijk onderverdeeld in :

  • Voorlichting en toegankelijkheid
  • Onafhankelijke bijstand
  • Evaluatie en nazorg
  • Signalering, onderzoek, monitoring en rapportage.


Aanvullende trainings- en adviesdiensten
Aanvullend daarop biedt Vizier als regionale adviesorganisatie op het gebied van bewustwording en preventie van discriminatie en het vergoten van diversiteit: training, advies, campagne-coördinatie, regionale pridenetwerkcoördinatie en verschillende vormen van onderzoek aan. We hebben dit onderverdeeld in:

  • Preventie en Onderwijs
  • Training en Advies aan professionals
  • PR en Campagnes
  • Netwerkco√∂rdinatie en Kwartiermakerschap
  • Onderzoek.


Meld Seksuele intimidatie.nl
Naast dienstverlening in het voorkomen en bestrijden van discriminatie biedt Vizier tevens de mogelijkheid tot onafhankelijke en deskundige bijstand aan inwoners met seksuele intimidatie-ervaringen. Daarvoor heeft Vizier naast de mogelijkheid om discriminatie te melden, ook een meldpunt waar seksuele intimidatie gemeld kan worden, indien een gemeente dit wenst te faciliteren voor haar inwoners.