Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022

Lees hier de: Publicatie

Vraagstukken rondom gender, seksuele oriëntatie en inclusiviteit – of de tegenhanger
daarvan: uitsluiting – staan sterk in de maatschappelijke belangstelling. Een inclusieve
samenleving is een samenleving waarin mensen, ongeacht hun seksuele of genderidentiteit,
volwaardig kunnen participeren op basis van gelijkwaardigheid. De acceptatie van
homo- en biseksualiteit is in Nederland een van de hoogste ter wereld en Nederland was
voorloper bij de invoering van vele wettelijke maatregelen om gelijkwaardigheid te bevorderen.
Niettemin tonen recente incidenten dat de inclusie en acceptatie van seksuele en
genderminderheden nog steeds niet vanzelfsprekend is. Daarom brengt het Sociaal en
Cultureel Planbureau (scp) in dit rapport de meest actuele cijfers over de opvattingen van
de Nederlandse en Europese bevolking in kaart. Het schetst daarmee een actueel beeld van
hoe de Nederlandse bevolking over seksuele en genderdiversiteit denkt, of hierin verschillen
zijn tussen bevolkingsgroepen en of we veranderingen door de tijd zien. Hiermee tracht
het scp beleid te informeren en een feitelijke bijdrage te leveren aan de discussie over de
stand van de lhbti-emancipatie.