Nieuwe oren

Thema: Inclusie, pesten, discriminatie
Doelgroep: Gemeente
Tijdsduur:  Minimaal 4 maanden

Doel van Nieuwe oren is een duurzame bijdrage leveren aan de preventie van pesten en discriminatie binnen de gemeente. Het project geeft inwoners, leerkrachten, en het maatschappelijk middenveld de handvatten om intolerant gedrag bespreekbaar te maken en adequaat aan te pakken.

Het project is opgebouwd rond vier pijlers, te weten school, ouders/verzorgers, wijk en gemeente:

  1. Op school worden aan leerlingen van groep 7 en 8 workshops aangeboden. In de eigen groep gaan de leerlingen in gesprek met deskundigen. Ervaringen en mogelijke oplossingen worden gedeeld. De leerkrachten zijn hierbij aanwezig en worden bij de evaluatie betrokken.
  2. De ouders/verzorgers worden tijdens een bijeenkomst bekend gemaakt met de resultaten van de workshops. Deskundigen geven informatie over het leren signaleren van pesten en discriminatie. Het betreft zowel empowerment van de gepeste, als degene die pestgedrag inzet.
  3. De wijk wordt via de wijkbewoners bij het project betrokken. Wijkbewoners, wijkraden en andere lokale betrokkenen worden bij het project betrokken.
  4. Vanuit de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (Wga), de participatiebehoefte, inzet van de wijkteams vanuit de WMO, en het beleid op het gebied van sociale veiligheid zijn er aanknopingspunten voor de gemeente.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Sylvia Kuster. Dat kan via s.kuster@vizieroost.nl of 085 0734604.