Gastlessen

De school is een afspiegeling van de maatschappij. Hoofdtaak van de school is om haar leerlingen voor te bereiden op een actieve en positieve bijdrage aan de samenleving. Hierbij helpt Vizier scholen graag.

Vizier heeft een breed pakket aan gastlessen. Het werken aan bewustwording, het tegengaan van vooroordelen, en het mobiliseren van positieve krachten in de samenleving zijn de doelen van deze taak.

Onze activiteiten zijn divers, maar delen het volgende. Alle activiteiten zijn uitdagend en interactief. De leerlingen worden op een creatieve manier bij onder andere de thema’s vooroordelen, discriminatie en LHBTI betrokken. Ze worden uitgedaagd om antwoorden te bedenken, meningen te geven, oplossingen te zoeken en samen te werken. De kernwoorden zijn: ontdekken, beleven en handelen.

De lessen sluiten allen aan bij het domein Oriëntatie op jezelf en de wereld, onderdeel Mens en samenleving. Binnen dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Ook kunnen de activiteiten in het kader van Burgerschapsvorming gegeven worden. Burgerschapsvorming brengt kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in de samenleving.

 

Vizier biedt de volgende gastlessen:

Vooroordelenkoffer
Thema: Vooroordelen en discriminatie
Groep 6-7-8
De les start met een uitleg over het begrip vooroordelen. Vervolgens wordt duidelijk gemaakt hoe vooroordelen tot discriminatie kunnen leiden. Met de leerlingen wordt besproken hoe dit met elkaar samenhangt, wat discriminatie is en op welke manier Artikel 1 van de Grondwet hiermee te maken heeft. Daarna gaan de leerlingen in tweetallen met een routekaart de opdrachten van de Vooroordelenkoffer maken. Aan de hand van de opdrachten komen de leerlingen in aanraking met twaalf thema’s. Hierbij gaat het onder andere om feit en mening, plagen en pesten, vooroordelen, stempels en democratie.

 

Bekijk het!
Thema: Culturele diversiteit
Groep 6-7-8
Tijdens de les(sen) wordt er gebruik gemaakt van (een) leskist(en). Er is een leskist over het Jodendom, het Christendom en de Islam. In de leskist zijn voorwerpen en boeken te vinden welke betrekking hebben op de religies. Gezamenlijk worden deze materialen middels opdrachten en filmfragmenten nader bekeken. Interactie met de leerlingen staat hierbij centraal en het gesprek wordt gestimuleerd. De school kan ervoor kiezen om een of meerdere religies te behandelen. Een andere mogelijkheid is om een les aan de hand van voorwerpen uit alle drie de kisten af te nemen. Zo ontstaat er een les waarbij alle drie de culturen centraal staan en overeenkomsten beter belicht kunnen worden.

 

Stel je voor
Thema: Vooroordelen
Groep 7-8
Aan de hand van voorwerpen die verschillende groepen representeren ontdekken de leerlingen in groepjes wat vooroordelen zijn en welke vooroordelen er over de groep waar hun voorwerp bij hoort bestaan. Ook wordt de link met discriminatie gelegd. Vervolgens stellen de groepjes hun hoofdpersoon op een creatieve manier aan de rest van de klas voor. Zo wordt duidelijk welke impact het heeft als je met vooroordelen te maken krijgt.

 

Vooroordelen nader bekeken
Thema: Vooroordelen
Groep 8
Tijdens deze les wordt ingegaan op het begrip vooroordelen. De leerlingen ontdekken door het maken van een opdracht dat iedereen vooroordelen heeft. Daarna gaan zij in tweetallen met (beeldende) opdrachten en een routekaart aan de slag. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere:
– vooroordelen in het algemeen;
– vooroordelen over jongens (mannen) en meisjes (vrouwen);
– feiten en vooroordelen;
– positieve en negatieve vooroordelen;
– het wegnemen van vooroordelen.

 

Discriminatie?
Thema: Discriminatie
Groep 8
De les start met een casus over het maken van onderscheid: wanneer is het maken van onderscheid geoorloofd, en wanneer niet? Het thema discriminatie wordt uitgelegd en de koppeling met Artikel 1 van de Grondwet wordt gemaakt. Vervolgens gaan de leerlingen krantenberichten over discriminatie onderzoeken. Wanneer is iets discriminatie? Welke rol speelt gevoel hierbij?Ten slotte wordt gezamenlijk besproken hoe discriminatie voorkomen kan worden.

 

Anders?
Thema: LHBTI
Groep 7-8
Naar aanleiding van een filmfragment waarin een leeftijdsgenoot over zijn ‘bijzondere’ gezinssamenstelling vertelt (hij heeft twee moeders en twee vaders) bekijken de leerlingen hun eigen gezinssituatie en die van hun klasgenoten. Met alle verschillende gezinssamenstellingen in de samenleving is het interessant om met de klas te verkennen en onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal zijn. En hoe zit dat in de klas zelf?
Daarna wordt er ingegaan op Artikel 1 van de Grondwet en discriminatie. Aan de leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat het in Nederland niet uit mag maken wie je bent en op wie je bijvoorbeeld verliefd wordt.
Daarna wordt in een spelvorm aan de leerlingen een aantal stellingen voorgelegd welke aansluiten bij het thema LHBTI. De leerlingen nemen stelling en beargumenteren hun mening.

 

Vooroordelen & discriminatie
Thema: Vooroordelen en discriminatie
Voortgezet onderwijs
De leerlingen maken kennis met de thema’s vooroordelen en discriminatie. De koppeling met Artikel 1 van de Grondwet wordt gemaakt. Vervolgens gaan de leerlingen krantenberichten over discriminatie onderzoeken. Wanneer is iets discriminatie? Welke rol speelt gevoel hierbij? Ten slotte wordt gezamenlijk besproken hoe discriminatie voorkomen kan worden.

 

Vizier verzorgt tevens gastlessen op maat. Neem hiervoor contact met ons op.